Sở hữu trí tuệ – Đăng ký tài sản

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến nhãn hiệu, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ, sáng chế, đăng ký tài sản của doanh nghiệp, đăng ký sáng chế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

 • Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
 • Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Sở hữu công nghiệp

 • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
 • Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
 • Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Chuyển giao công nghệ

 • Cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ
 • Chấp thuận chuyển giao công nghệ
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

Đăng ký tài sản

 • Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
 • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
 • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
 • Xóa đăng ký tàu cá
 • Đăng ký tàu biển không thời hạn
 • Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
 • Đăng ký tàu biển tạm thời
 • Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu
 • Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu bay
 • Thủ tục đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay

Câu hỏi thường gặp

 • Tôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế thì tôi phải cần nộp những tài liệu gì?
 • Tôi muốn biết thời hạn xử lý tách đơn là bao lâu?
 • Tôi cần lưu ý những gì khi nộp đơn đăng ký sáng chế về/liên quan tới vật liệu sinh học?