Giải thể doanh nghiệp – Những điều cần biết

Công ty của bạn đang gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19, bạn lo lắng không biết công ty của mình có rơi vào trường hợp phải giải thể doanh nghiệp hay không và nếu phải giải thể thì trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào? Hãy đến với Luật Tuệ An chúng tôi để được hỗ trợ thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp có thể được hiểu là thủ tục chấm dứt hoàn toàn tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Mặt khác, trong quy định tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 01/2021 thì “ Đã giải thể” được hiểu là “tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208, khoản 5 Điều 209 Luật Doanh nghiệp”.

Từ đó có thể hiểu một cách chung nhất, giải thể là thủ tục để doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp.

 Khi nào doanh nghiệp được phép giải thể

    Về các trường hợp giải thể của doanh nghiệp, có thể chia thành 2 trường hợp: giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.

Giải thể tự nguyện là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Giải thể bắt buộc là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đó.

Cụ thể, có 4 trường hợp doanh nghiệp giải thể được quy định tại Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 là:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác

Tuy nhiên không phải lúc nào doanh nghiệp cũng được phép giải thể. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện giải thể theo quy định pháp luật. Theo đó, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. (Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020)

Giải thể doanh nghiệp - Những điều doanh nghiệp cần biết
Giải thể doanh nghiệp – Những điều doanh nghiệp cần biết

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

 Chuẩn bị hồ sơ

Về hồ sơ giải thể doanh nghiệp, gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). ( theo khoản 1 Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020)

 Nơi nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trình tự thực hiện

 • Đối với trường hợp giải thể tự nguyện

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp và tổ chức thanh lý tài sản;

 Bước 2: Công bố giải thể doanh nghiệp;

Nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày từ ngày thông qua. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

  Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

   Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 • Đối với trường hợp giải thể bắt buộc

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập họp để quyết định giải thể

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện như đối với thủ tục giải thể tự nguyện.

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Lệ phí giải quyết

Về lệ phí giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn phí, lệ phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Các vấn đề cần lưu ý khi giải thể

 • Các trường hợp được phép và buộc phải giải thể công ty

Trước khi đăng ký giải thể doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần chú ý xem doanh nghiệp mình có thuộc các trường hợp bị giải thể hay không và có đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định không. Đây là điều quan trọng tránh trường hợp hồ sơ bị trả lại do không đủ điều kiện, gây mất thời gian cho chủ doanh nghiệp.

Trước khi giải thể, các doanh nghiệp cũng nên cân nhắc về các nghĩa vụ thuế của mình. Bởi vì doanh nghiệp chỉ được giải thể khi hoàn tất các nghĩa vụ về Thuế tại Chi cục thuế quận, huyện và thực hiện thủ tục khóa mã số thuế trước khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở.

 • Các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán khác

Ngoài các nghĩa vụ về thuế thì doanh nghiệp cũng cần bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Do đó để thuận tiện cho việc giải thể công ty được nhanh chóng thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thanh toán hết các khoản nợ.

 • Các đơn vị trực thuộc của công ty

Trước khi đăng ký giải thể doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cũng cần rà soát lại xem doanh nghiệp mình có đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh hay không. Nếu có, trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, cần phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

 

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về thủ tục giải thể doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài liên quan:

 1. Thủ tục thông báo tạm dừng hoạt động địa điểm kinh doanh
 2. Thành lập chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh
 3. Thành lập chi nhánh công ty
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay